Foo Fighters《Learn to Fly》鼓谱_架子鼓谱

曲谱编号 48
图谱张数 3
曲谱分类 吉他谱
歌曲拍号 4/4
歌曲速度 未知
曲谱热度 156
编配作者 网络转载
发布时间 2023-11-03

曲谱详情

Foo Fighters Learn to Fly架子鼓鼓谱爵士鼓谱 [高清谱],4/4拍节奏,每分钟136拍
  • Foo Fighters《Learn to Fly》鼓谱_架子鼓谱第1张
  • Foo Fighters《Learn to Fly》鼓谱_架子鼓谱第2张
  • Foo Fighters《Learn to Fly》鼓谱_架子鼓谱第3张